Els pressupostos de 2012, a exposició pública durant 15 dies

EDICTE

Aprovat inicialment per l’ajuntament ple, en sessió de 29 de desembre de 2011 el pressupost general – integrat pel de la propia corporació i el de l’organisme autònom administratiu escola municipal de música mestre Villar – per a l’any 2012, les bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball, programa d’inversions i demés documentació establerta per la llei; d’acord amb allò disposat en l’article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, s’exposa al públic per termini de 15 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació del present edicte en el BOP de València, a l’efecte que les persones interessades, puguen examinar el pressupost esmentat i presentar les reclamacions oportunes.
El pressupost es considerarà aprovat definitivament si durant el termini d’exposició no es presenten reclamacions; cas contrari, el ple disposarà d’un mes per a resoldre-les.
Ròtova, 30 de desembre de 2011

Arxivat en: Documents, Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *