Resum de la Comissió Informativa Especial i del ple ordinari (3-12-2012)

-Comissió Informativa Especial de Comptes per el dia 3 de desembre de 2012 a les 19 hores trenta minuts per tal d’estudi i dictamen dels assumptes compresos en el següent

ORDRE DEL DIA:
1.-EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS.
Abstenció per part de Compromís. PP, a favor.

2.-DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS.

Abstenció per part de Compromís. PP, a favor.

—————————————————————————-

ADJUDICACIÓ LOCAL PER A ASSOCIACIONS:

A més, es va realitzar l’obertura de pliques en la mesa d’adjudicacions de locals d’associacions. L’única associació aspirant va ser el Centre Excursionista de Ròtova, qui va aportar tota la documentació necessària.

—————————————————————————-

-Ple: sessió Ordinària de Ple, a celebrar el proper dilluns 3 de desembre de 2012 a les 20 hores i 15 minuts i amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació, si escau, actes sessions anteriors (5/10/2012 i
5/11/2012).

1.1-Acta de la sessió del dia 5-10-2012:

Votem en contra, perquè no s’ajusta en diversos casos a allò que va passar. I, a més, demanem que conste explícitament en acta la justificació del sentit del vot i els diferents punts:

-En el posicionament contra el xec ocupació de Gandia, es minimitza la nostra intervenció i es redueixen els arguments. Per cert, la lectura de la moció contra el xec ocupació a l’acta es fa impossible per la reproducció en miniatura.

-Control de la recaptació de la plusvàlua.

-Expedient menció policia local.

-Petició expressa que s’estalvie els 1.200 € destinats a la música

-Contraprestació Joaquin Lerma.

1.2-Acta de la sessió del dia 5-11-2012:

-Hem preguntat per les referència a les noves gestions amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Com que no s’accedeix a recollir-ho com ho vam preguntar, Compromís vota en contra.

2.- Expedient modificació de crèdits.

Pagament interessos per valor de 24.506,38 €, del crèdit de proveïdors, corresponents a l’últim trimestre, a càrrec del remanent de tresoreria.

Tot, el mateix ple que es decideix reduir en un 25% serveis socials; tot per una acumulació de factures que ara ens obligarà a haver de reduir serveis que fins ara havíem considerat imprescindibles.

En definitiva, primer els bancs i després les persones. Doncs, no amb els nostres vots.

2 vots en contra de Compromís per Ròtova; 4 vots a favor pel PP.

3.-Ratificació reducció serveis socials mancomunitat
Posicionament de Compromís per Ròtova:

-Reducció d’un 25%, sense parlar de xifres.

-Perque ho fan amb l’excusa de no saber la xifra de l’any que ve.

-En la situació en què ens trobem, l’Ajuntament no pot reduir els serveis destinats a les persones més necessitades. El servei continua donant-se, clar, però es farà 3 dies al mes.

Diran que es dóna en molt bones condicions, com ha fet en altres ocasions: un doble discurs, de paraules boniques, que no són més que això.

Ara li demanem que ho acompanye de fets, i que decidisca no reduir el servei.

Perquè, si ho fa, vosté també és conscient que no solament perjudica els nostres veïns i veïnes sinó el mateix servei conjunt, l’estabilitat del lloc de treball de les persones. I encara està per veure que aquesta petició es puga acceptar.

2 vots en contra de Compromís per Ròtova; 4 vots a favor pel PP.

4.-Declaració de no disponibilitat de crèdits
Abstenció, perquè no estem a favor del marc en què s’acorda, i la decisió d’eliminar les pagues extres.

5.-Control i Fiscalització dels òrgans de govern
a) Dació de compte de Resolucions de l’alcaldia
b) Precs i preguntes a l’Alcalde i Regidors Delegats.

Aprovació de la moció, presentada de manera conjunta:

moció:

El 26 de març de 1982, mitjançant Decret del Consell, s’aprovaren els Estatuts de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, 31 pobles de la comarca s’associaven per a la gestió d’interessos i obres en comú, Estatuts modificats i posteriorment homologats per Ordre de 14 de gener del 2008 del Conseller de Presidència i Vicepresident primer del Consell.

L’11 de desembre de 2007 es signà l’Acord per part dels tres partits polítics amb representació a la Mancomunitat de Municipis de La Safor, on reafirmaren el compromís de treballar per la cohesió comarcal des de la Mancomunitat i la construcció d’una Mancomunitat que preste més i millors serveis a tots els pobles de la comarca.

Han passat 30 anys, i la idea principal de la constitució de la Mancomunitat de Municipis de la Safor continua igual de vigent: la col·laboració dels municipis per a la unió de recursos amb la finalitat de garantir el benestar dels nostres ciutadans amb polítiques socials, l’assistència a les capes socials més desfavorides i la realització de polítiques culturals, entre moltes altres, que es realitzen des de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

La importància de les mancomunitats és recollida en la modificació de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com en La Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

Ambdós normatives manifesten el paper rellevant de les mancomunitats i de la col·laboració de les entitats locals per a la gestió de serveis en comú, perquè des de posicions i interessos comuns poden donar-se respostes més eficaces davant la crisi en la qual vivim.

Des d’estes posicions comunes i amb una gestió exemplar, es poden crear polítiques d’economia d’escala, obtindre més o menys en la que absolutament tots i cadascú dels pobles i ciutats de la comarca es poden vore afavorits. És per això necessari aconseguir un bon finançament econòmic que dote de majors capacitats a les mancomunitats.

Per tot això, proposem al Plenari de l’Ajuntament de Ròtova, la següent

PROPOSTA:

PRIMER. A la Comunitat Valenciana s’han creat en 30 anys 60 mancomunitats de municipis, associacions voluntàries de dos o més municipis per a l’execució d’obres i serveis de caràcter municipal, fet que ha permés conjuminar el complex mapa municipal amb una major capacitat gestora, que, en ocasions, de forma individual no podrien ser assumides pels municipis que les integren, ja que facilita l’adopció consensuada d’acords entre les diferents sensibilitats per a la gestió unificada de recursos, per a la millor prestació de serveis en resposta a les exigències d’una societat moderna demandada pels ciutadans.

SEGONA. Es reconeix a les mancomunitats com un instrument aglutinador d’interessos i gestor de serveis per a un millor desenvolupament sostenible, en especial en aquelles zones que troben majors dificultats de diversa índole, proporcionant igualtat en la prestació dels serveis, i que redunda en una millora singular de la qualitat de vida dels ciutadans.

Així mateix, i en especial referència als petits municipis, reconèixer la utilitat d’aquestes institucions per als veïns evitant desplaçaments a altres administracions més allunyades que dificulta l’accés, en igualtat de condicions, als serveis públics als que tenen dret.

TERCERA. Les mancomunitats són l’instrument de cooperació interadministrativa que permet la prestació comuna de serveis de competència municipal, harmonitzant els principis d’eficàcia i eficiència, amb uns objectius d’homogeneïtzar la prestació de tots els serveis en tots els municipis mancomunats i la seua qualitat en el conjunt de la nostra Comunitat Autònoma.

QUARTA. En estos moments de crisi, en els quals, abans de tot, hem de procurar la prestació de serveis de qualitat amb criteris d’eficàcia i eficiència, hem de ressaltar que les mancomunitats valencianes són administracions generadores de beneficis socials i econòmics, per l’eficiència en el gasto, optimació de recursos, economies d’escala i simplificació de la gestió.

QUINTA. L’Ajuntament de Ròtova advoca per la consecució d’un desenvolupament ple de les Mancomunitats de Municipis, i es compromet remoure obstacles en matèria del finançament, que sens dubte presenten greus perjudicis i provoca que es troben sense disponibilitat econòmica per a afrontar la prestació dels serveis mancomunats, a més de suposar en la pràctica un fre a futurs serveis susceptibles de ser mancomunats.

Per tot això, reivindicar el paper de les mancomunitats, com a gestores de serveis municipals en una economia d’escala que repercuteix positivament en la prestació dels serveis públics, acordant traslladar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la Federació Espanyola de Municipis, a les Federacions Territorials de Municipis, així com el Consell de la Comunitat Valenciana, la postura unificada del municipalisme valencià, de mantenir l’existència de les mancomunitats de municipis com a entitats locals en la futura legislació que desenvolupe el règim local.

SEXTA. Traslladar este Acord a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, als Grups Polítics de les Corts valencianes, a la Diputació Provincial de València, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Aprovada amb 6 vots, de Compromís per Ròtova i PP.

PRECS I PREGUNTES:

-Disposició dels regidors.

Compromís per Ròtova demana poder disposar tota la corporació de cara al públic, o en forma de semicercle, per tal de no donar l’esquena al públic assistent. Es tracta de d’un respecte als ciutadans i una consideració a totes les persones membres de la corporació.

Places per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda:

-Al municipi hi ha concedides dues places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. Davant la possibilitat que en calguen més, és recomanable i així ho demanem elaborar un reglament per a establir en quins casos es concedeix, amb les condicions, etc.

-Perquè s’han canviat els contenidors de fem? Hi ha hagut una reducció de punts de recollida. Ferros per subjectar els anteriors contenidors, què en fem?

Des de l’equip de govern s’informa que és una acció destinada a intentar fomentar el reciclatge i per a que no tiren res més que orgànic.

Des del govern se’ns diu que “igual caldrà posar-ne algun més, que cal esperar per veure com funcionen”.

Rebut del fem

-Modificació ordenances fiscals, per cobrar el rebut del fem. A les ordenances, figura explícitament el que cobra l’Ajuntament? Els reiterem que cal canviar-les.

A més, demanem que cal compensar la pujada amb els ingressos de la nova planta. Som dels municipis més cars, a pesar de tenir la planta.

Nau polivalent.

-Respecte del canvi del pla Confianza, de l’escoleta per la nau polivalent.

La situació de l’empresa és suficient per canviar d’obra?

En quina situació queda l’obra? Quina previsió hi ha a la nau polivalent?

En quina situació queda l’empresa?

Des d’alcaldia es diu que estem a l’espera que Hisenda conteste. Que l’empresa renuncia a l’obra. Que ara la prioritat és l’escoleta, per a poder completar la subvenció.

Quin ha estat l’acord i quina forma tindrà per canviar-ho a l’escoleta?

Quina part queda per abonar de l’escoleta?

El dijous es concretarà amb la tècnica.

-Compromís torna a demanar gravar els plens.

Si no ho vol fer l’Ajuntament, com ja ho va rebutjar, demanem que no impedisca que ho faça la gent. Demanem que òbriga les portes de l’Ajuntament i que pose a l’abast de tot el món el que ocorre als plens municipals. Des de l’alcaldia s’indica que s’estudiarà i que es tractarà en un altre ple.

Neteja del riu.

-Tornem a demanar si s’han fet més gestions amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per tal de netejar el riu de canyes i brutícia.

L’alcalde emplaça Compromís a parlar amb la tècnica.

Arxivat en: Economia i Ocupació, General

Comentaris

  1. Retroenllaç: El govern del PP tarda cinc i sis mesos a contestar dues peticions de Compromís – Compromís per Ròtova

  2. Retroenllaç: Compromís insistirà en el dret de poder gravar els plens municipals – Compromís per Ròtova

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *