Compromís presenta 3 al·legacions al pressupost de 2014, que es troba a exposició pública

Compromís presenta tres al·legacions al pressupost de 2014, que es troba a exposició pública des del 21 de gener.

Que s’ha publicat l’edicte de l’Auntament de Rótova sobre aprovació inicial del pressupost de l’exercici de 2014 (Ajuntament i OOAA Escola Municipal de Música), el 21 de gener de 2014 al Butlletí Oficial de la Província de València i, encara dins de termini, presentem les següents AL·LEGACIONS:

1-. Segons certificat del secretari de l’Ajuntament, “no es contempla la totalitat del lloc de policia local adscrit en comissió de serveis i que inicialmente disposa del matiex fins a març de 2014. Cas de no continuar-se la comissió de serveis, els crèdits no serien suficients i hauria de procedir-se a una modificació de crèdits”.

Com que aquesta possibilitat pot donar-se, caldria consignar-se la partida completa.

2.- El mateix certificat del secretari de l’Ajuntament adverteix que “no es contemplen les adaptacions aprovades amb motiu del RDL 4/2012 i el pla de finançament aprovat pel Ministeri a este Ajuntament i d’obligat compliment de conformitat amb la normativa d’aplicació”.

A més, l’informe econòmic financer també adverteix que “No s’han contemplat en la seua totalitat les mides de despeses del capítol 1 aprovades en el pla de sanejament de conformitat amb el RDL 4/2012, incomplint-se per tant el mateix”.

I, a l’informe d’intervenció relatiu al cumpliment de la llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es diu “De conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación y en el Plan de Ajuste elaborado y aprobado por éste Ayuntamiento y, aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el presupuesto que se aporta para su aprobación por el Ayuntamiento Pleno (previo dictamen de la comisión informativa de hacienda) no cumple el Plan de Ajuste del R.D.Ley 4/2012 que contemplaba un superàvit presupuestario de 40.000 euros”.

Que, després del ‘reparo’ que fa el secretari, l’equip de govern no ha sabut concretar quines poden ser les conseqüències que es poden derivar de l’incompliment del decret.

3.- Que el pressupost contemple un ingrés de 32.000 € en concepte de taxa d’ocupació de via pública materials de construcció, 17.000 € més que el pressupost anterior, sense que s’haja justificat l’augment ni els motius de la previsió. Entenem que este procediment, sense aportar la corresponent justificació, no és suficient, donat que pot provocar un desajust en el balanç final.

SOL·LICITA:

  • Subsanen els reparos informats pel secretari. I, en el seu cas, busquen noves mesures per fer complir el R.D.Ley 4/2012.
  • Que s’establisca una previsió justificada de l’ingrés per taxa d’ocupació de via pública materials de construcció, d’acord amb l’estat de liquidació de 2013, a 31 de desembre de 2013.

EDICTE publicat al BOPV.

Edicte de l’Auntament de Rótova sobre aprovació inicial del pressupost de l’exercici de 2014 (Ajuntament i OOAA Escola Municipal de Música).

Aprovat inicialment per l’Ajuntament ple, en sessió de 9 de gener de 2014 el pressupost general per a l’exercici de 2014 € integrat pel de la pròpia corporació i el de l’organisme autònom administratiu escola municipal de música mestre Villar -, les bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball amb les seues modificacions puntuals, programa d’inversions i demés documentació establerta per la llei i d’acord amb allò disposat en l’article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, s’exposa al públic per termini de 15 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació del present edicte en el BOP de València, a l’efecte que les persones interessades, puguen examinar el pressupost esmentat i presentar les reclamacions oportunes.
El pressupost es considerarà aprovat definitivament si durant el termini d’exposició no es presenten reclamacions; cas contrari, el ple disposarà d’un mes per a resoldre-les.

Ròtova, 10 de gener de 2014.-
2014/615

Arxivat en: Documents, Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *