El govern tampoc mantenia un contracte en vigor amb Ràdio Ròtova

  • El govern municipal duu al ple la finalització del contracte de Ràdio Ròtova, un conveni caducat des de 2014 i sense signar fa 10 anys.
  • Compromís creu que la comanda de gestió era nul·la de ple dret i ha demanat, per segona vegada, l’informe preceptiu a Secretaria.

El govern municipal del PP durà al proper ple extraordinari de 10 de juliol la resolució del contracte-conveni de Ràdio Ròtova. També, incoar l’expedient per a la posada en marxa de nou.

El conveni, aprovat pel ple el 27 de novembre de 2007, no va ser signat després de l’acord. I va continuar després d’esgotar-se’n la duració marcada.

El portaveu de Compromís per Ròtova, Jordi Puig, ha explicat que “no sabem què ha gestionat estos anys el PP a Ròtova, perquè, dels contractes més importants –com el de la Ràdio, el del fem (16 anys sense contracte) i l’aigua-, no ha volgut preocupar-se’n. És una mostra més de la manera caòtica de funcionar d’este govern”. El mateix secretari ho ha advertit en les memòries del Compte General des de 2015. Des d’aleshores, hem reclamat retornar a la legalitat la situació de la ràdio.

Compromís considera greu l’actuació del govern, basant-se en un informe extern sol·licitat a un despatx d’advocats, perquè el conveni subscrit no s’ajustava a la legalitat vigent; perquè feia anys que havia expirat; i perquè ni tan sols havia arribat a formalitzar-se entre les parts.

La proposta d’acord:

El govern municipal de Ròtova duu al ple extraordinari del dia 10 la proposta d’acord següent:

  • – Resoldre per mutu acord el contracte-conveni de col·laboració de gestió adjudicat per l’Ajuntament ple en sessió de 27 de novembre de 2007, amb els següents efectes:
    • 1. Manifestar expressament que res més poden reclamar-se les parts entre elles, ni ara ni en el futur, i donar per resolt i acabat el conveni de col·laboració per a la gestió de la ràdio municipal de Ròtova, és a dir, la comanda de gestió, adjudicada pel ple en sessió de data 27 nov de 2007.
  • – Incoar l’oportú i corresponent expedient administratiu per a la posada en marxa i funcionament, amb la modalitat de gestió que corresponga, de la ràdio municipal de Ròtova, sol·licitant als serveis jurídics de l’Ajuntament que es emeten els informes pertinents amb proposta de resolució al respecte.

La cronologia anterior dels fets:

1.

Que el ple de l’Ajuntament de Ròtova en sessió de 27 de novembre de 2007, va adoptar l’acord d’“adjudicar l’encomanda de gestió per a les activitats de caràcter material, tècnic o de serveis en l’OOAA de la Ràdio Municipal de Ròtova al Grupo Radio Gandia (cadena SER) de conformitat amb el plec de clàusules administratives i proposta presentada en este ajuntament”.

2.

Al punt 3r del “Pliego de cláusulas administrativas particulares, para recabar la colaboración de empresarios particulares en la prestación del servicio de radiodifusión sonora local” (Duración del contrato) s’inidica que “el contrato tendrá una duración de 2 años a partir del día siguiente de la firma del contrato.

El contrato será prorrogable anualmente y de forma expresa, por un máximo de 4 años, teniéndose que aceptar la citada prórroga por las dos partes, tres meses antes de la finalización del contrato originario”.

3.

El conveni per a la prestació del servei havia expirat, i no hi havia lloc a més pròrrogues, tal com indica el plec de clàusules administratives.

4.

El conveni, però, no va arribar a signar-se, després de l’aprovació del ple. La relació es va donar de fet sense que les dues parts signaren el document.

5.

El passat 13 de febrer, vam demanar informe de legalitat de Secretaria sobre la situació legal de la ràdio local i el procediment que cal seguir per regulalitzar la situació, sense que se’ns haja facilitat l’esmentat informe.

Amb la inclusió del punt en l’ordre del dia del ple de 10 de juliol, hem demanat l’informe preceptiu obligatori, en comptar amb més d’un terç del ple.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *