El govern de Ròtova dóna per acabat el contracte de la ràdio municipal sense aclarir les ombres del procés

  • Pedro Ciscar: “El PP local, com és habitual, no respon cap pregunta ni té cap interés a tindre un informe de legalitat per aclarir la situació del conveni”.

El govern municipal ha aprovat al ple de 10 de juliol acabar, finalment, amb el contracte de la ràdio municipal. Però ho fa mantenint molts dubtes i ombres de com s’ha gestionat la ràdio fins al moment. Per això, ha explicat el regidor de Compromís Pedro Ciscar, reclamàvem un informe de legalitat i respostes, cosa que no hem obtés per part del govern del PP.

El ple de l’Ajuntament de Ròtova, en sessió de 27 de novembre de 2007, va adoptar l’acord d’“adjudicar l’encomanda de gestió per a les activitats de caràcter material, tècnic o de serveis mitjançant l’Organisme Autònom de la Ràdio Municipal de Ròtova al Grupo Radio Gandia”. Existeix l’organisme autonòm que nomena l’acord i les clàusules administratives? És evident que no. És legal la modalitat de conveni?

Tal com ens va indicar el secretari el passat dimarts 4 de juliol, el conveni no es va signar després de l’aprovació plenària. Perquè no es va signar el conveni, tal com marcava el punt 15 del plec de clàusules?

Al punt 3r del “Pliego de cláusulas administrativas particulares…”, s’indica que “el contrato tendrá una duración de 2 años a partir del día siguiente de la firma del contrato. El contrato será prorrogable anualmente y de forma expresa, por un máximo de 4 años”. El conveni per a la prestació del servei havia expirat, per tant, a finals de 2013, i no hi havia lloc a més pròrrogues. Perquè no es va fer res? Perquè es continua a pesar de la petició de Compromís i de les advertències que Secretaria feia als informes del Compte General?

El passat 13 de febrer Compromís va demanar un informe de legalitat de Secretaria sobre la situació legal de la ràdio local, sense obtindre resposta per part del govern. Perquè? Amb la inclusió del punt en l’ordre del dia del ple de 10 de juliol, es va demanar també l’informe preceptiu obligatori, per resoldre els dubtes plantejats, tot i sol·licitant “la situació del contracte de la ràdio local (i adequació a la legalitat) des de 27 de novembre de 2007 fins al procediment de resolució”. Este segon informe tampoc ha sigut elaborat.

Des del grup municipal de Compromís per Ròtova han explicat que en un informe extern que han sol·licitat a un bufet d’advocats, s’indica que el conveni subscrit no s’ajustava a la legalitat vigent; que tant el conveni com les pròrrogues acabaren el 2013, sense possibilitat de continuar-les; i que, en definitiva, el conveni seria nul de ple dret.

La proposta d’acord presentada al ple pel govern local del PP indicava “expressament que res més poden reclamar-se les parts entre elles, ni ara ni en el futur, i donar per resolt i acabat el conveni de col·laboració per a la gestió de la ràdio municipal de Ròtova, és a dir, la comanda de gestió, adjudicada pel ple en sessió de data 27 nov de 2007”.

No obstant, al punt 9 de l’informe de Secretaria per al mateix ple es diu que “respecte de les liquidacions girades en concepte de “convenio de colaboración”, de conformitat amb la proposta de conveni que s’adjunta a l’acord plenari, han d’entendre’s que no són ajustades al conveni tot i que en cap apartat del meritat document estipula res a l’efecte”.

Ciscar ha explicat que “es tracta de tornar a la legalitat la situació de la ràdio municipal i conèixer la situació en què s’ha donat. Durant molt de temps hem estat treballant i reclamant perquè el servei de ràdio recuperara eixa legalitat. Però el govern no té cap intenció d’aclarir res: ni del conveni ni de l’abandonament que ha tingut en el procés”. Compromís ha votat finalment en contra, tot i demanant que conste en acta l’advertència feta per Secretaria a la proposta d’acord presentada pel govern local del PP.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *