Ròtova, municipi lliure de maltractament i amic dels animals

Compromís es felicita per la iniciativa i proposa que l’Ajuntament contracte el servei de recollida d’animals amb SPAMA-la Safor.

L’Ajuntament de Ròtova és conscient i compartix la sensibilitat existent en el municipi a favor de la protecció dels animals i la defensa dels seus drets, així com la promoció de l’educació pel respecte i la convivència entre animals i persones.

Com a societat moderna, culta i sensible que és, la societat rotovina incorpora als seus objectius bàsics i prioritaris el reconeixement i defensa dels drets dels animals, de manera que es promoga la responsabilitat en la tinença, adopció i/o acollida, així com en l’atenció dels animals que assegure un tracte digne i una qualitat de vida.

Tots hem de sumar esforços i energies i treballar conjuntament pel benestar i la defensa dels drets dels animals, no sols pels beneficis que podem proporcionar-los sinó pel bon exemple que d’esta acció puga desprendre’s de cara, sobretot, als xiquets i a les generacions futures, per a una convivència harmònica i responsable a favor de la conservació de l’entorn i de la biodiversitat.

En l’ordenança municipal reguladora de les normes bàsiques per a la convivència ciutadana i govern del municipi, amb la finalitat de facilitar i fomentar la convivència ciutadana entre les persones físiques residents en el municipi i dotar a l’Ajuntament d’un instrument que li permeta sancionar les conductes inadequades i perjudicials a la mateixa, apareix reflectida amb caràcter general la prohibició de “fer patir els animals de companyia o provocar-los qualsevol tipus de dolor o situació que atempte enfront dels seus drets”.

Més enllà del maltractament, condemnat i sancionat segons l’ordenança municipal, entenem que l’abandó d’animals ha de ser també perseguit i denunciat, establint les mesures legals oportunes per a iniciar expedient sancionador a qui comenten estos actes.
De forma complementària, ha d’articular-se el mode de resoldre la situació dels animals que, abandonats o extraviats, són interceptats per la Policia Municipal en el terme municipal de Rótova i després dels oportuns esbrinaments, no s’obtenen dades d’origen o propietari.

Per tot això, la proposta d’adopció pel Ple és:

PRIMER. Declarar Ròtova com a municipi lliure de maltractament animal i amic dels animals, promovent valors com el respecte i l’atenció cap als animals i perseguint actituds com l’abandó, falta d’atenció i/o maltractament cap els mateixos.

SEGON. Subscriure un conveni per a l’arreplega, acollida, custòdia i manteniment d’animals abandonats, que garantisca l’adequat tractament i arreplega dels animals abandonats, que no implique en cap cas la mort si no és per motius humanitaris i fomente l’adopció dels mateixos.

TERCER. Declarar que este Consistori és contrari a l’exhibició d’animals salvatges en circs o altres activitats com a atraccions firals, que es troben de manera permanent o temporal en el nostre municipi amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores d’estos. S’inclou en esta prohibició la venda d’animals o la seua utilització com a reclam per a l’obtenció de fons per part de qualsevol entitat o particular.
Quedaran exempts de la referida prohibició, els espectacles i exposicions en què es mostren aus no rapinyaires, equins, cans i qualsevol altre tipus d’animal domèstic, sempre que es verifique un tracte respectuós i que els animals no estan sotmesos a maltractament per part dels seus propietaris.

QUART. L’Ajuntament de Ròtova es compromet a col·laborar en la promoció i divulgació de valors com el respecte i l’educació cap als animals, especialment en la consideració dels animals de companyia com a éssers vius i no com a objectes, i la conscienciació ciutadana per a la compra, adopció i/o acollida responsable.

CINQUÉ. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret procedisca, per a la formalització i gestió d’este acord, així com per a la resolució de les incidències o reclamacions puguen plantejar-se com a conseqüència del desenrotllament formal del seu contingut.

Arxivat en: Documents, Sanitat i Benestar Social, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *