[En exposició pública] Ordenança reguladora del procediment administratiu comú electrònic a l’Ajuntament de Ròtova

L’ordenança aprovada al ple de 31 de juliol de 2017, en PDF, amb els vots a favor del PP i en contra de Compromís. A exposició pública, pròximament.

El passat ple (31/07/2017) s’aprovà l’Ordenança reguladora PAC electrònic de l’Ajuntament de Ròtova. Tal com ja va passar amb l’Ordenança de Transparència el document que va presentar l’equip de govern (PP) era el document tipus de la FEMP, retallat. Tots els retalls bé disminueixen les obligacions de l’equip de govern, o bé deixa menys definides les condicions d’aplicacació de l’Ordenança i, per tant, deixen els veins i veïnes en una major incertesa. Compromís va sol·licitar incloure els punts suprimits per l’equip de govern, però els regidors/es del PP no ho acceptaren.

No volem una democràcia que retalle cap a darrere, sinò una democràcia que avance cap al futur.Per això, les nostres propostes miren cap al davant; i les aportarem, de nou, en el període d’al•legacions.

L’acord de ple és el següent:

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ ELECTRÒNIC EN L’AJUNTAMENT DE RÒTOVA que es transcriu com annex I a este acord, ordenant la seua publicació en el BOP de València i al tauló d’anuncis de l’Ajuntament pel termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments. En el cas que no haguera reclamació o cap suggeriment s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins llavors provissional sense necessitat d’adopció de nou acord.
SEGON.- Que es done compte al ple de les reclamacions, que si és el cas, es formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu. En el cas que no existisquen reclamacions, l’acord provissional s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord.
TERCER.- Publicar l’acord definitiu, si és el cas, i el text íntegre de l’ordenança en el BOP de València, a partir del qual entraran en vigor, sent possible la seua impugnació jurisdiccional.
QUART.- Que es publique esta proposta a la página web municipal.

Arxivat en: Documents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *