Resum del plenari ordinari de 13 de gener de 2012

Ròtova, 13 de desembre.

20h. Saló de plenaris de l’Ajuntament de Ròtova.

1.- Lectura i aprovació si escau de les actes de les sessions anteriors.

Acta de 2 de desembre.

Acta de 13 de desembre.

Acta de 29 de desembre. Demanem que incloguen els motius de l’abstenció en el punt sobre el camp de futbol que, per motius tècnics, no apareixia al PDF que se’ns havia facilitat.

Després d’acceptar un parell de suggeriments de Compromís, vot a favor de Compromís (3) i PP (5).

 

2.- Certificació d’obra camp de futbol:

2 certificacions d’obra. Queden per certificar 58.482,41 € de la primera fase de remodelació del camp de futbol.

Vots a favor de Compromís (3) i PP (5).

3.- Reglament servei aigua potable:

Hem aportat tres suggeriments:

1.-

3.- CONDICIONES DE USO

3.1.- El Servicio garantiza la potabilidad bacteriológica y química del agua suministrada, de acuerdo con la normativa vigente (Reglamento Técnico-Sanitario para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potable de consumo público “R.D. 140/2003, de 7 de febrero, BOE nº 45 del 21/02/2003”).”

Proposem afegir “y qúimica”. La proposta no és redundant sinó complementària. Segons la redacció actual, “bacteriològica” concreta una part de la “potabilitat”, d’acord amb el reglament.

No hi ha prou amb clorar-la, per exemple (potabilitat bacteriològica). La part “química fa referència als nitrats, calç, sulfats, etc. (al voltant de 60 parametres).

2.-

D’altra banda, posat a incloure el RD, aquest duu per encapçalament “por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano”.

Precisament este reial decret, indica que : “Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto y en particular el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público”.

El secretari indica que esta normativa proposada també ha quedat substituïda per una altra de rang superior i, per tant, es procedirà a corregir-ho.

3.-

5.2.- El contador lo facilitará el abonado adquiriéndolo al Suministrador.

El contador será instalado por el Suministrador en el emplazamiento preparado por el abonado, según las instrucciones de aquél.

El abonado satisfará en el momento de suscribir la Póliza de Abono, el importe del precio del mercado del contador más un 15% por gastos, que incluyen la de verificación, colocación y accesorios empleados.

Proposem que també es contemple l’opció de llogar el comptador.

Anem a entrar en un període d’al·legacions, de 15 dies en què la gent pot presentar propostes; de moment, nosaltres anem a abstindre’ns per a continuar aportant-ne.

 

4.- Modificació ordenança reguladora de clavegueram (abocaments a estació depuradora):

Abstenció de Compromís per poder presentar, en període d’al·legacions, propostes d’esmena. 5 vots a favor del PP.

5.- Control i fiscalització dels òrgans de govern:

Resolucions d’alcaldia.

Mocions d’urgència:

– ‘PAMER I EMCORP’: presentada pel grup Compromís i consensuada amb el PP en comissió.

MOCIÓ

Davant la situació dramàtica que estan vivint moltes famílies valencianes per trobar-se en l’atur.

Donat que enguany l’import previst per als programes d’ocupació de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació no contemplen variacions significatives .

Davant la retallada que ha suposat en el programa Salari Jove de la Conselleria d’Economia i Hisenda.

Per estes raons trasllade al Plenari la següent

PROPOSTA D’ACORD

Que el plenari demane a la Conselleria d’Economia i Hisenda s’incrementen les partides destinades als programes EMCORP i PAMER.

Vots a favor de Compromís (3) i PP (5).

 

– SALARI JOVE (presentada pel grup Compromís i consensuada amb el PP en comissió):

EXPOSA

Que en els darrers anys la Conselleria d’Economia i Hisenda ha posat en marxa el programa “Foment de l’Ocupació Salari-Jove” destinat a sufragar els costos salarials de la contractació de menors de 30 anys per part dels Ajuntaments o l’administració autonòmica.

Que en anys anteriors l’Ajuntament de Ròtova ha pogut optar a estes ajudes i contractar a joves desocupats del municipi.

Que en l’Ordre 61/2010, de desembre, de la Conselleria de Economia, Hisenda i Ocupació reguladora del programa Salari-Jove 2011-2012 condiciona -per primera vegada- esta ajuda a l’existència de 100 joves desocupats en el municipi.

Esta condició impedeix optar a l’ajuda als municipis menuts encara que patisquen un alt percentatge de desocupats menors de 30 anys i que , en la pràctica, és una retallada de les ajudes.

Que el import total previst a estes ajudes ( 8.900.000 € ) -condicionat a l’existència de crèdit- no s’ha incrementat com calia esperar per a l’any 2011, fet que junt a la nova condició esmentada adés suposa una retallada de facto.

Per estes raons trasllade al Plenari la següent

PROPOSTA D’ACORD.

PRIMER. Que el Plenari de l’Ajuntament de Ròtova manifeste el seu rebuig a condicionants com el de l’existència de 100 menors de 30 anys aturats al municipi que impossibiliten que estos programes puguen arribar a la majoria de poblacions valencianes.

SEGON. Donar trasllat del present acord a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per als seu coneixement i efectes.

Vots a favor de Compromís (3) i PP (5).

 

– MOCIÓ ‘FÒRUM JOVE’:

MOCIÓ

Fer unes veritables polítiques de joventut significa, entre altres coses, fer unes polítiques realistes, que aborden els problemes reals dels joves, que hi aporten solucions i que, a més, es facen

conjuntament amb ells.

Per això cal que ens dotem d’’una ferramenta que ens permeta aconseguir estos objectius: allò desitjable seria caminar cap a un Pla Integral de Joventut.

Primer que res, però, cal escoltar i que siga la mateixa joventut la que establisca les seues necessitats i prioritats. Cal valorar la importància de l’autoorganització juvenil i la necessitat de definir les polítiques de joventut des d’una òptica juvenil, i comptar també amb les potencialitats de la creativitat juvenil.

PROPOSTA D’ACORD

L’impuls i constitució d’un fòrum jove, un espai de trobada i discussió amb l’objectiu que siguen els mateixos joves del municipi els qui el duguen endavant.

Establir el Fòrum jove com el pas previ al Pla Integral local de la Joventut.

Vots a favor de Compromís (3) i PP (5).

Precs i preguntes.

– Intervenció de Jordi Puig, portaveu de Compromís:

El passat plenari, a banda dels pressupostos, vam votar l’adjudicació definitiva de l’adequació del camp de futbol. Compromís es va abstenir en la votació de l’adjudicació definitiva perque “tenim dubtes sobre la conveniència de valorar el desmuntatge d’una rampa de terra que baixa al riu, que en principi no formava part del projecte”. Així li ho vam fer saber al secretari minuts abans del plenari i així ho vam explicar en la nostra intervenció.

Hem canviat el nostre vot perquè creiem que, davant d’esta situació, l’abstenció és el vot més just i més coherent amb el que pensàvem. No ens importa massa l’opinió del PP sobre si es pot o no canviar en un fòrum o un altre, mentre el que busquem siga ser el més fidels possibles al que considerem just. I la votació d’un plenari encara és el lloc per a poder expressar el sentit del vot, i fer-ho en conseqüència, mentre no ens diguen el contrari. Votar que sí amb els ulls tancats no haguera estat una decisió més responsable. I es tracta precisament d’això, de la responsabilitat de cadascú.

Nosaltres podem entendre les ganes que té el senyor alcalde de criticar Compromís -com ja ho ha demostrat en diverses ocasions- però, per a la nostra sorpresa i incredulitat, la concepció de política de l’equip de govern no té límits, pensen que en política val tot, quan diuen que hem rebut pressions. O que ens imposen les decisions des de fora. O quan diuen pel poble que hem votat en contra, que també ho han dit. Evidentment, amb totes estes afirmacions, les males interpretacions les fomenten vostés; perquè els interessa, ara i en altres moments: no els interessa parlar clar, solament suggerir i opinar, sense diferenciar el que és una crítica política d’un atac per a fer mal.

És la seua política, clar. Nosaltres no anem a seguir-los el joc. No obstant, el anem a demanar i exigir que respecten les persones i les idees, tot i que no les compartisquen, que no enfronten la gent, i que no xafen ni a nosaltres ni a ningú. Els anem a exigir que no poden fer acusacions falses per a aconseguir un rèdit polític.

I anem a continuar treballant per què fer política a Ròtova siga alguna cosa més que crear bàndols i divisió. En eixe camí, ens trobareu.

Petició de cesió del cinema Cervantes per part de La Rotovense Musical, per accedir a una subvenció i reformar-lo.

Se’ns informa que, a causa dels terminis, la subvenció de 2012 és impossible de demanar. Hi ha el requisit que l’entitat ha de tenir en propietat l’immoble on es vol actuar. I cal confirmar que es pot dur a terme este procediment; i si l’equip de govern vol dur-lo a terme.

Compromís per Ròtova demana un informe al secretari per atendre la petició de La Rotovense Musical, que ha enviat una carta-proposta a totes i tots els regidors de l’Ajuntament, proposant la cessió del cinema Cervantes per poder accedir a unes ajudes que permetrien començar a reformar el Cinema Cervantes, i poder disfrutar-lo tot el poble.

– L’alcalde lliura a Compromís un informe del tècnic de l’Ajuntament sobre el parc del carrer Sant Bartomeu.

Arxivat en: Documents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *