Convocatòria de ple ordinari (30-7-2018)

Sessió ordinària, dilluns 30 de juliol de 2018 a les 20 hores 15 minuts, al Saló de plens de l’Ajuntament de Ròtova.

ORDE DEL DIA:
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESIONS DE DATA 11.06.2018 i 21.06.2018
2. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL I DEL RESULTAT DE LA REMISSIÓ DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2018
3. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ RELATIVES A PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT –PMP- PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2018
4. DONAR COMPTE RESOLUCIÓ ALCALDIA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL DE 2017
5. EXPEDIENT REVERSIÓ SOLAR CEDIT A EVha (antiga IVVSA). APROVACIÓ I ACEPTACIÓ REVERSIÓ
6. ESTABLIMENT DIES FESTIUS CURS ESCOLAR 2018-2019
7. EXPEDIENT RESOLUCIÓ CONTRACTE XIRINGUITO POLIESPORTIU
8. DONAR COMPTE RESOLUCIÓ ALCALDIA 131-2018
9. MOCIÓ ADHESSIÓ PROPOSTA DE LA COORDINADORA ESTATAL PER LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS.
10. EXPEDIENT RECONEIXMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. FACTURA SERUNION MENJAR A CASA NOVEMBRE DE 2015
11. EXPEDIENT DISOLUCIÓ OOAA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
12. RD 424/2017, DE 28 D’ABRIL. IMPLANTACIÓ RÈGIM FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA.
13. DONAR COMPTE SENTÈNCIA 134/2018 PROCEDIMENT ORDINARI 000458/2015. COMPLIMENT
14. DONAR COMPTE INFORME SECRETARI DEMANAT PLE 30.04.2018
15. INFORMES PRESIDÈNCIA.
16. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
16.1) DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
16.2) PRECS I PREGUNTES A L’ALCALDE I REGIDORS/REGIDOREES AMB DELEGACIÓ.

Arxivat en: Documents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *