S’obri el termini per presentar-se a jutge de pau titular i substitut

  • Anunci de l’Ajuntament de Ròtova sobre elecció de jutge de paz titular i substitut. ANUNCI

Està previst que en el mes de març de 2019 queden vacants els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut.

Atès que correspon al Ple de l’Ajuntament triar les persones per a ser nomenades Jutge de Pau, titular i substitut d’aquest Municipi, s’obri un termini de quinze dies hàbils perquè les persones que estiguen interessades, i reunisquen les condicions legals, ho sol·liciten per escrit dirigit a l’Alcaldia.

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament.

Documentació a presentar junt a la petició:

  • Fotocopia DNI
  • Declaració responsable

El que es publica per a general coneixement.

Arxivat en: Documents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *